Referat fra generalforsamlingen mandag den 11. april 2022 kl. 19.00 i 3F  ́s lokaler på Trekanten i Grenaa

Dagsorden

1. Velkomst v/formand Bente Nordbek

2. Valg af dirigent: Jan Petersen blev foreslået og valgt.

3. Valg af stemmetællere: Frank Sunesen og Bent Krog blev foreslået og valgt.

4. Organisatorisk og politisk beretning v/ formand Bente Nordbek.
Beretningen, som vedhæftes, blev godkendt uden debat. Læs beretning

5. Beretning fra Regionen v/Else Søjmark. På opfordring fra referenten har Else sendt nedenstående beretning:

De første 100 dage har været en spændende og travl tid også pressemæssigt bl.a. med fokus på Lægedækning (alle skal have en læge) og præhospitalet. Jeg er således kommet godt i gang med det politiske arbejde i regionen. Regionsrådet er som en del af konstitueringen i gang med at udarbejde en styrende politisk ambition. Her er fokus blandt andet på lighed i sundhed (geografisk og socialt) og personale. Og på en region i balance.

Pres på hospitalerne

Der er pres på hospitalerne i kølvandet af corona med mange akutindlæggelser og mange ældre mennesker med kroniske sygdomme. Der er fokus på, at tænke indsatsen for ældre og mennesker med bl.a. kroniske sygdomme og psykiske lidelser bedre sammen på tværs af region, kommune og praktiserende læger og styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen. Mere behandling i hjemmet og tættere på, hvor det gir mening for patienten. Derved lettes presset også på hospitalerne parallelt med at vi kan skabe mere social og geografisk lighed i sundhed. Der er udfordringer med rekruttering af sundhedspersonale herunder ambulancereddere. Og fokus på uddannelse og jobfunktioner.

Modernisering af lægevagten

Med den nye overenskomst for almen praksis er det aftalt, at der skal arbejdes med en lokal modernisering af Lægevagten. Dialogen region, kommuner og almen praksis (PLO Midtjylland) er startet og de konkret forhandlinger forventes at starte sidst i juni. Der er nedsat en politisk koordinationsgruppe der skal sikre politisk inddragelse i forhandlingsprocessen. Jeg  har som udvalgsformand plads i denne gruppe.

Sundhedshuset i Grenaa

Der er givet grønt lys fra Sundhedsmisteriet til at bruge tidligere søgte midler til etablering af en øjenklinik i Grenaa Sundhedshus. Sagen forventes at blive forelagt regionsrådet i juni 2022 med henblik på godkendelse af projektforslag samt justeret anlægsbevilling.

Proces for nærhospitaler

Sundhedsstyrelsen forventes inden for 4 til 6 måneder at færdiggøre et oplæg til, hvilke patientgrupper og funktioner, der med fordel kan behandles på nærhospitalerne. I Midtjylland har regionen foreslået nærhospitaler i Grenaa, Skive og Tarm. Politisk lægges der lige nu op til at starte dialog med kommunerne og andre relevante parter inden der skal ansøges. Der oprettes en nærhospitalspulje på op til 4 mia. kr. til bygninger, materiel og it-investeringer i forbindelse med etableringen af nærhospitaler. Det er regioner og kommuner, der ansøger om midlerne i fællesskab. Nærhospitalspulje inklusiv nærmere ansøgningskriterier forventes slået op i andet halvår 2022. Herefter følger en proces med behandling af de første indkomne ansøgninger primo 2023. Den første udmøntning af midler forventes at ske medio 2023.

Den nationale sundhedsprofil og regionale “Hvordan har du det” undersøgelse giver stof til eftertanke og handling. Vi ryger og drikker godt nok mindre, men fortsat for meget. Vi bevæger os mindre og den mentale sundhed er nedadgående. Blandt ældre er ensomheden voksende og blandt unge er de psykiske problemer tiltagende. De unge er generelt et væsentligt fokusområde i de kommende år. Sammen med undersøgelser findes der faktaark for de enkelte kommuner.

www.defactum.dk/om-DEFACTUM/projektsite/hvordan-har-du-det/rapporter-og-analyser/oversigt-over-rapporter/

Afslutningsvis blev nævnt, at jeg gerne deltager i fællesledelsens og partiforeningers evt dialogmøder med borgeren om forskellige emner. 

Beretningen blev taget til efterretning efter et enkelt spørgsmål.

6. Beretning fra Folketinget v/ gruppeformand Leif Lahn Jensen.

Leif indledte med krigen i Afghanistan og energikrisen. Derefter nævnte han de mange kriser, som regeringen har måttet håndtere, bl.a. sygeplejerskekonflikten, Afghanistan og velfærdsområdet, og på trods heraf, har regeringen få mange tiltag igennem bl.a. udligningsreformen, ligesom S har gjort det godt på klimaområdet, ret til tidlig pension og forhøjelse af dagpengene. Leif konstaterede, at Danmark er det land som kom økonomisk kom bedst ud af covidkrisen og har den laveste ledighed. Med andre ord: regeringen har gjort det rigtig godt,  trods de mange kriser og minksagen og sletning af mails. Man kan nu konstatere, at Vesten står sammen, og nøgleordet er fællesskab. Vi skal kæmpe sammen, og ikke lave skræmmekampagner, men sige ja til ophævelse af forsvarsforbeholdene den 1/6, således at Danmark er fuldstændig med i NATO. Valgkampen skal være fuldstændig ærlig. Vedr. energikrisen er det nej til afgiftslettelser. Der er forskellige meninger om hvordan vi kommer  gennem krisen. Leif pointerede at ikke er de svageste, der skal betale, men derimod fællesskabet og dem med de bredeste skuldre skal bære mest. Vi er på rette vej. Når der er bevilget 2% mere til forsvaret, er der andre ting vi ikke kan. Det er vigtigt, at Danmark er et trygt sted at bo. Til slut kom Leif ind på tidspunktet for det kommende folketingsvalg, som han vurderede kommer enten til efteråret 2022 eller foråret 2023. Han er under alle omstændigheder i gang med at tilrettelægge valgkampen, og bemærkede, at man bliver valgt på hvad man gerne vil gøre og ikke på, hvad man har gjort. Herefter var der debat bl.a. om det specialiserede socialområde, folkeskoler kontra privatskoler, kontanthjælpsloftet, Arnepensionen og nedgang i ansøgning til gymnasier og erhvervsskoler. Beretningen blev herefter taget til efterretning.

7. Regnskabet v/Carsten Hering.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

8. Fastsættelse af kontingent for 2023 samt partiskat v/ Carsten Hering.
Punktet blev behandlet sammen med punkt10.

9. Aktivitets- og uddannelsesplan v/ Carsten Hering. 
Der er et arrangement med Frederik Vad den 25/4, og medlemmerne blev opfordret til at møde op og samtidig aktivere unge til at komme. Der arbejdes på arrangementer med Jytte Andersen, Lillian Knudsen og Harald Børsting. 1. maj fejres både i Syddjurs og i Norddjurs. Grundlovsmødet har temaet Andengenerationsreformer – hvad kan de? Mødet bliver med taler af Nicolai Vammen, professor Nina Smith og journalist Lars Olsen og som sædvanligt med Leif som ordstyrer. Vedr. valget 1/6 har Rød/grøn Forum arrangeret møde om forsvarsforbeholdet i Kolind den 9/5.

10. Vedtægtsændringer jf. beslutning på kongressen i 2021.
Carsten Hering kommenterede de ændringer, der er foretaget i standardvedtægterne, herunder at partiskatten er mindst 3 % samt at regionskandidaten har ret til at deltage på kredsmødet. Punkt 7. Fastsættelse af kontingent blev herefter behandlet. Kontingentet fordeler sig således: ordinært driftskontingent kr. 88,00, kontingent til valgfonden kr. 16,00 og kontingent til kongresbidrag er kr. 10,00, eller i alt kr. 114,00 for 2023. 
Både punkt 8 og punkt 10 blev godkendt

11. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag

12. Valg

a. Formand for 2 år, på valg er Bente Nordbek. Bente blev genvalgt.

b. Aktivitetssekretær for to år, på valg er Carsten Hering Nielsen. Carsten blev genvalgt.

c. kasserer for 1 år, Kirsten Frederiksen blev valgt

d. Webredaktør for 1 år, Svend Erik Kjær Laursen blev valgt

e. 2 Bestyrelsessuppleanter for 1 år, Linda Brask blev genvalgt og Dan von der Lippe blev valgt

f. Folketingskandidat Leif Lahn Jensen blev genvalgt

g. 1 Revisor for 2 år, Niels Erik Iversen blev valgt

h. 2 Revisorsuppleanter for 1 år, Carl-Eric W. Pallesen og Lars Breum blev genvalgt.

13. Eventuelt. Der var intet til eventuelt.

Referent Inge Dideriksen

Dirigent Jan Petersen